Услуги

АД Илинден - Струга

Изградба, реконструкција и рехабилитација на патишта, автопати и мостови

Вертикална и хоризонтална сигнализација на линиски објекти

Изградба на административни , станбени и индустриски објекти

Изградба на канализации, водоводи и брани

Транспорт на секаков вид на градежни материјали

Производство и продажба на готов асфалт од сите видови марки

Производство и продажба на готов бетон од сите видови марки

Производство и продажба на бетонски елементи

Производство и продажба на дробен камен

Производство и продажба на фракциониран дробен камен агрегат за производство на бетон и асфалт